Progrés del desplegament | Propers esdeveniments

Projecte 1x1 - Progrés del desplegament


Fets i esdeveniments succeïts i possibles accions pendents per als centres

(en ordre cronològic de més recent a més antic)
Data
Tema
Esdeveniment / Acció
Públic / Concer- tat
Model 1:1 / Coexis -tència
05/10/2009 a 08/10/2009
Lliurament d'ordinadors als centres
Tots els centres amb famílies que hauran pagat l'ordinador dins el segon termini de pagament del 4 d'Octubre, rebran els portàtils en aquestes dates o bé amb antelació per comú acord amb el servei de lliurament dels equips.
...
Pub Conc
1:1
14/09/2009 a 04/10/2009
Compra dels PCs:
2n i darrer termini
Acció per a les famílies i els centres: Els centres que tinguin famílies que no hagin realitzat encara el pagament per a la compra del PC, han d'instar als pares o tutors a que ho facin urgentment i abans del proper dia 4 d'Octubre en el que finalitza el termini per a utilitzar la carta de pagament en els caixers automàtics.

Queda a criteri des centres el com tractar el cas en que alguna família acabi per no pagar dins el termini màxim previst.
...
Pub
Conc
1:1
30/09/2009
Beques
Data límit de presentació de sol·licitud de beques per a llibres per part de les famílies
Pub Conc
1:1 Coex
Urgent Setembre
Equipaments d'aula:
Sol·licitud i instal·lació
Acció per als centres: Els centres participants al projecte en el model 1:1 que encara no disposin dels equipaments d'aula necessaris per a la correcta aplicació de la metodologia associada als llibres de text en format digital, els han de sol·licitar seguint les instruccions indicades al comunicat rebut. A aquest enllaç es pot trobar la llista d'equipaments i proveïdors seleccionats per concurs pel Departament d'Educació
...
Pub
Conc
1:1
14/09/2009 a 21/09/2009
Sistema antifurt i de monitoratge:
Registre dels ordinadors
Acció per als centres: Primera posada en marxa en el mateix centre dels ordinadors lliurats, connexió a Internet i registre al sistema antirobatori i de monitoratge i seguiment.
És obligatori connectar-se a Internet des de tots els ordinadors rebuts pel centre, per tal d'activar automàticament el sistema de monitoratge i antifurt, tant els PCs destinats a alumnes com a docents i també els ordinadors del parc de reserva (vegeu tots els detalls operatius).
...
Pub Conc
1:1
14/09/2009 a 21/09/2009
Lliurament d'ordinadors als alumnes
Acció per als centres: Els centres lliuraran els ordinadors als alumnes contra entrega per part de les famílies de les "cartes de pagament" degudament completades i els justificants de pagament (o dels "formularis de recepció" també degudament completats, en els casos dels centres que els fan servir).
...
Pub Conc
1:1
Real: 15/09/2009 a 17/09/2009

Previst: 16/09/2009 a 18/09/2009
Lliurament d'ordinadors als centres
Tots els centres varen ser contactats en acostar-se a les dates previstes i aquells que varen voler, reberen els portàtils amb antelació respecte les dates inicialment sol·licitades per ells mateixos (16 al 18 de Setembre). Tots els lliuraments van tenir lloc entre els dies 15 i 17 excepte en dos casos: un centre que no va poder acordar el lliurament fins el mateix 18 i un altre que els va rebre el dia 10 a petició del Departament.

Els portàtils lliurats van ser tots els destinats a alumnes becaris, a docents, a parc de reserva i tots els de les famílies que havien pagat dins el termini oficial previst que acabava el 13 de Setembre. Per a les famílies que no varen poder atendre el pagament es va obrir un segon i darrer termini fins al 4 d'Octubre.
...
Pub Conc
1:1
15/09/2009
Compra de les llicències d'ús dels llibres de text
en format digital
Acció per als centres: Els centres que no ho hagin fet, han d'adquirir urgentment les llicències d'ús dels llibres de text en format digital per a ús per part d'alumnes i docents, seguint aquestes especificacions.
...
Pub Conc
1:1 Coex
Fins al 13/09/2009
Formació en l'operativa dels llibres de text en format digital
...
Realització de les sessions de formació en l'operativa dels llibres de text en format digital.
Pub Conc
1:1 Coex
01/09/2009 a 13/09/2009
Equipaments d'aula:
Instal·lació i prova
Acció per als centres: Acabar d'equipar totes les aules que participen al projecte segons aquestes instruccións de configuració d'aula i especificacions de funcionament on es detalla el que cal comprar en funció del que ja es té instal·lat, així com els proveïdors corresponents del catàleg de la Generalitat amb les dades de contacte corresponents.
Pub Conc
1:1 Coex
01/09/2009 a 13/09/2009
Informació a les famílies: Pre-convocatòria de beques d'ordinador
Acció per als centres:
  • Els centres informaran urgentment a les famílies sobre les condicions de la convocatòria de beques d'ordinador per a les famílies en situació econòmica precària
  • Les famílies que creguin reunir les condicions i desitgin demanar beca hauran de presentar, amb prou temps de marge, la documentació necessària al centre
  • El centre analitzarà les documentacions rebudes i farà una primera avaluació d'idoneïtat i concessió provisional de beca abans del dia 13/09/2009
...
Pub Conc
1:1
13/09/2009
Línies de comunicacions:
Instal·lacions
Ha finalitzat ja la instal·lació de línies línies de comunicacions (ADSL o altres solucions) i els equipaments de proxy-cache als centres públics que participen en el model 1:1, tant en els centres públics que varen indicar persones de contacte durant el mes d'Agost com en la resta de centres que s'intal·laren durant el mes de Setembre.
...
Pub
1:1
13/09/2009
Programació de la formació operativa
Acció per als centres: Els centres que no ho hagin fet, han de programar urgentment la data de la seva sessió de formació en l'operativa dels llibres de text en format digital, seguint aquest procediment.
...
Pub Conc
1:1 Coex
13/09/2009
Línies i equips de comunicacions:
Sol·licitud i instal·lació
Al comunicat del Departament als centres **concertats** es recomana encaridament als centres participants al projecte en el model 1:1 la contractació d'un sistema per a l'optimització de les comunicacions.
...
Acció per als centres concertats: Fer la contractació tal com s'indica al comunicat.
...
Conc
1:1
12/09/2009
Estacions base Wi-Fi:
Fi d'instal·lacions
El 16/8/2009 varen començar les instal·lacions de les estacions base Wi-fi del projecte als centres públics participants del model 1:1, que havien indicat persones de contacte durant el mes d'Agost. Per a la resta aquestes accions varen iniciar-se l'1 de Setembre.
...
Pub
1:1
01/09/2009 a 03/09/2009
Compra d'ordinadors:
Informació a les famílies
Acció per als centres: Els centres informaran a les famílies sobre el procediment per a la compra d'ordinadors (fent servir o no el model de comunicació que hauran rebut) i els lliuraran les "cartes de pagament".
...
Pub Conc
1:1
31/08/2009 a 02/09/2009
Compra d'ordinadors:
Recepció de Documentació
Prevista la recepció als centres de la documentació per a la compra d'ordinadors:
  • "Cartes de pagament" (rebudes per correu certificat a nom del director de cada centre a partir del 31/08/2009) per a lliurar a les famílies que han de comprar els ordinadors.

Altres documentacions relacionades,Altres documentacions relacionades, es poden descarregar d'aquest espai i imprimir-ne les copies que siguin necessàries:
...
Pub Conc
1:1
06/08/2009
Logística Ordinadors
Amb l'objectiu de simplificar les tasques dels centres a principi de curs, s'ha enviat a coordinació logística la relació d'ordinadors que caldrà enviar a cada centre pels següents conceptes: de recanvi, per als docents i per als becaris. No és necessari, per tant, que els centres facin aquesta primera comanda.
...
Pub Conc
1:1
04/08/2009
Línies de comunicacions:
Inici d'instal·lacions
Comença la instal·lació de línies línies de comunicacions (ADSL o altres solucions) i els equipaments de proxy-cache als centres públics que participen en el model 1:1, sempre que hagin indicat persones de contacte durant el mes d'Agost. Els centres que no ho facin, rebran la visita d'instal·lació a partir de setembre.
...
Pub
1:1
31/07/2009
Línies de comunicacions
Telefònica posa en marxa els procediments per a la instal·lació de les línies de comunicacions addicionals que es faran servir al projecte.
...
Pub
1:1
29/07/2009 a 13/09/2009
Sol·licitud de línies i equipament de comunicació
Al comunicat referit a l'apartat anterior es recomana encaridament als centres concertats participants al projecte en el model 1:1 la contractació a Telefònica d'un sistema per a l'optimització de les comunicacions.
...
Acció urgent per als centres: Fer la contractació tal com s'indica al comunicat (resum).
...
Conc
1:1
29/07/2009 a 13/09/2009
Sol·licitud
d'equipaments d'aula
Acció urgent per als centres: Els centres públics participants al projecte en el model 1:1 que no disposin dels equipaments d'aula necessaris per a la correcta aplicació de la metodologia associada als llibres de text en format digital, els han de sol·licitar seguint les instruccions indicades al comunicat rebut.
...
Pub
1:1
29/07/2009
Tramesa d'instruccions del Departament d'Educació
...
Nova tramesa del comunicat del Departament als centres públics incloent el resum de les dades econòmiques referents al centre
Pub
1:1
29/07/2009
Tramesa d'instruccions del Departament d'Educació
Tramesa del Departament als centres concertats participants al projecte en el model 1:1 d'un comunicat signat pel Director General d'Innovació amb instruccions que recullen tota l'operativa de desplegament del projecte, fent referència, entre altres coses, al procediment per a la compra dels ordinadors dels alumnes per part de les famílies.
...
Conc
1:1
24/07/2009
Instal·lació de línies de comunicacions
Via el comunicat anterior es demanen als centres els noms i telèfons mòbils de persones que poden facilitar l'accés per tal que Telefónica i T-Systems puguin fer la instal·lació de les línies de comunicacions i les estacions base Wi-fi del projecte aquest mes d'Agost. L'objectiu és evitar al màxim concentrar les operacions d'instal·lació la primera setmana de Setembre i evitar el risc de no tenir llesta la xarxa a principi de curs.
...
Pub
1:1
24/07/2009
Tramesa d'instruccions del Departament d'Educació
Tramesa del Departament als centres públics participants al projecte en el model 1:1 un comunicat signat pel Director General d'Innovació amb instruccions que recullen tota l'operativa de desplegament del projecte, fent referència, entre altres coses, al procediment per a la compra dels ordinadors dels alumnes per part de les famílies.
...
Pub
1:1
20/07/2009
Logística de desplegament
Signatura del conveni entre el Departament i "la Caixa"/PromoCaixa/Fundació "la Caixa" per a la gestió de la compra dels ordinadors del "Projecte 1x1" per part de les famílies.
El conveni també contempla tota la logística de transport i lliurament dels equips als centres respectius segons condicions establertes pels convenis).
...
Pub
1:1
16/07/2009
Primera homologació d'ordinadors per als alumnes
Per decisió unànime dels experts del Departament d'Educació i de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, entre les alternatives d'ordinador presentades al procés de selecció i les especificacions requerides, s'ha seleccionat la proposta presentada per Toshiba, de l'equip NB200-BTO, per a la primera fase de desplegament.
...
Pub Conc
1:1

.........................................
..........................................................................................................................(No es llisten els esdeveniments previs al 16/07/2009).

Progrés del desplegament | Propers esdeveniments