Recent Changes

Thursday, October 25

 1. page Projecte 1x1 edited Aquesta pàgina està {Educat1x1_Logo.png} Projecte eduCAT1x1 Desplegament exploratori del mod…

  Aquesta pàgina està{Educat1x1_Logo.png}
  Projecte eduCAT1x1
  Desplegament exploratori del model 1:1 i dels llibres de text
  en procés d'actualització
  (5
  format digital
  Resum executiu:
  El projecte és el resultat de la convergència de tres vectors:
  La potència del format digital que és el que ens porta el “vent de la història”; format digital vol dir reduccions de preu, augment de funcionalitat, més facilitat d'accés, possibilitat de personalització, etc.
  Baixos preus dels PCs portàtils: una finestra al món en el qual els nostres alumnes hauran de trobar el seu camí, que s’obre per un preu molt inferior al que aquest nois i noies gasten avui en telefonia mòbil.
  Els llibres de text en format digital ja estan disponibles i a preus per alumne molt competitius. Això permet plantejar que els llibres de text, com a tals, siguin gratuïts per als alumnes (el cost de les llicències és a càrrec del Departament).
  Existint les bases per fer el pas cap al format digital i poder disposar dels seus avantatges, els factors importants són dos: la preparació de les infraestructures i la preparació dels docents. Abans de plantejar aquests dos aspectes de forma generalitzada calen uns passos previs d’exploració en detall i l'entrenament del sistema.
  Aquests passos previs són els que es s'han plantejat en el desplegament exploratori que s'està fent en el curs 2009-2010.
  L’objectiu és iniciar el projecte amb la participació d’uns 10.000 alumnes, preferentment de Primer Cicle de l’Ensenyament Secundari Obligatori, repartits en uns 200 centres distribuïts per tot Catalunya.
  Es tracta d'una participació voluntària que es fa de forma col·laborativa: Centres i Docents, Associacions de mares i pares, Administracions municipals, Editorials i Empreses de tecnologia, poden fer les seves aportacions lliurement. L’èxit del projecte serà resultat del treball i de les aportacions de tots.
  Plantejament
  La combinació ordinador+llibre de text digital ja és equivalent en preu als llibres de text en paper
  L’ordinador no és només un recipient de continguts, com ho són els llibres de text, sinó una eina de treball i una finestra oberta a recursos il·limitats
  La pissarra interactiva com a eina per al professor millora la seva capacitat de guanyar l’atenció i de transmetre informació
  El llibre de text digital, en el format dels disponibles comercialment, no representa cap discontinuïtat amb respecte a la metodologia utilitzada avui per la majoria dels docents i alhora proporciona moltes eines per innovar
  La transició cap al model digital no ha representat fins ara especials problemes
  Dades sobre utilització a desembre de 2009: 55 centres a Catalunya, 17 a la resta d’Espanya – 9.300 alumnes a Catalunya, 2.300 a la resta d’Espanya
  Es pot pensar per tant en un objectiu de gratuïtat dels llibres de text per la via de la utilització dels llibres en format digital i el que se’n diu model 1:1 (1 alumne – 1 ordinador)
  Es fa un desplegament exploratori en el curs 2009-2010 amb el desplegament normal a partir del curs 2010-2011
  Objectius finals del projecte
  Convertir l’ordinador en l’eina personal de treball dels alumnes
  Proporcionar la gratuïtat del llibre de text a Catalunya basada en la utilització del format digital i el model 1:1 (1 alumne – 1 ordinador)
  Subministrar la base per a l’educació dels alumnes en la “vida en un món connectat”
  Situar Catalunya en el grup de països capdavanters en l’ús de les TIC a l’educació
  Objectius del desplegament 2009-2010
  Explorar i avaluar comparativament les diferents alternatives tecnològiques disponibles al mercat
  Millores efectives en els diferents camps
  Diferències operatives, dificultat de desplegament i d'utilització
  Avantatges comparatius
  Costos reals
  Avaluar els problemes de desplegament
  Obtenir informació de “feed-back” consistent i fiable
  “Entrenar” el model operatiu per al molt previsible escenari de gratuïtat dels llibres de text via implantació del llibre digital, en l’horitzó 2010-11
  Donar la base per a una educació de l'alumnat en la “vida en un món connectat” (projecte complementari d’aquest).
  Llançar un clar missatge a la societat amb relació a la utilització de la tecnologia en la educació i a la gratuïtat del llibre digital
  Bases per al desplegament 2009-2010
  Qui s’hi pot apuntar?
  Centres públics i concertats que imparteixin els cursos de l’ESO i estiguin interessats en col·laborar en les primeres fases de l'experiència de desplegament exploratori dels llibres de text en format digital i el model 1:1.
  Els centres hauran de comptar amb una infraestructura mínima a les aules que hi desitgin incloure, especificada segons cada modalitat de desplegament. Els centres que vulguin incorporar-se al pla hauran d’acreditar que disposen dels equipaments i de la infraestructura necessària, o comprometre’s a adquirir-los.
  Les aules que poden participar en el desplegament exploratori hauran de correspondre preferentment als ensenyaments del Primer Cicle de l’ESO.
  Modalitats de desplegament
  A l'inici del projecte hi havia dues alternatives d’implantació, en aquests moments ja només és possible la primera:
  Modalitat Llibre digital i model 1:1 des del primer any
  Modalitat Coexistència Llibre Digital - Llibre en paper (curs 2009-2010)
  MD1. Modalitat Llibre digital i Model 1:1 des del primer any
  En què consisteix?
  Se substitueixen els tradicionals llibres de text en paper per llibres de text digitals i continguts digitals accessibles per Internet.
  MDRQ
  Requisits previs per participar:
  Comptar a l’aula amb un equipament bàsic:
  Canó projector i ordinador associat
  Connexió a Internet sense fil (Wi-Fi) amb prou amplada de banda per a admetre la connexió simultània de tots els alumnes de l'aula
  Requisits específics d'aquesta modalitat de desplegament:
  Els estudiants han de comptar amb un ordinador personal (vegeu característiques recomanades) que serà cofinançat en part del Departament d'Educació. Els ordinadors seran propietat de l’alumnat ("1 alumne : 1 ordinador") que en serà, per tant, responsable del manteniment i bon ús.
  Els docents han de comptar amb un ordinador personal, bé propi o posat a la seva disposició pel centre on treballen.
  Requisits que es varen demanar a l'inici del desplegament:
  Comprometre’s a utilitzar les eines digitals en un 60% de les classes, és a dir que, amb un ordinador per alumne, cada alumne de l’aula ha de seguir el 60% de les matèries utilitzant llibres de text digitals, i els docents d’aquestes matèries els han d’utilitzar la majoria del temps quan facin les classes en l'aula que participa en el desplegament. Això vol dir a la pràctica un mínim de 5 assignatures de les que té un curs del 1r cicle de l'ESO
  Comprometre’s a utilitzar els quaderns d’exercicis digitals
  Comprometre’s a emplenar els qüestionaris d’avaluació per a cada matèria del desplegament exploratori, periòdicament, quan s'indiqui
  Finançament de materials, equipaments i infraestructures:
  MDCFOrdinador personal dels alumnes: tots els alumnes, tant de centres públics com de centres concertats, tindran accés a una oferta cofinançada pel Departament d'Educació que permetrà obtenir un equip adequat amb garantia i a un cost molt reduït. No obstant això, les famílies que no estiguin interessades en l'oferta cofinançada podrien comprar per als alumnes el model d’ordinador que vulguin i on vulguin, seguint sempre les condicions definides per llurs centres. Es recomana encaridament als centres atendre's a les característiques recomanades).
  Ordinadors personals del docents: el centres posaran a disposició dels docents participants en el projecte ordinadors idèntics als dels alumnes, per a ésser utilitzats per aquests, almenys en una primera fase. A part d'això, cada docent podrà comprar el model d’ordinador que vulgui i on vulgui. Tot el personal docent tindrà accés a la mateixa oferta de compra que els alumnes.
  Llibres de text digitals de Ciències Naturals, Tecnologia, Matemàtiques, Català, Castellà, Anglès i Ciències Socials: a càrrec del Departament d'Educació (canalitzat a través dels centres, que compraran les llicències aplicant a aquesta partida la subvenció rebuda amb aquesta finalitat específica).
  Internet: a càrrec del Departament d'Educació, només als centres públics (s’ampliarà l’amplada de banda de l’escola).
  Instal·lació elèctrica a l’aula (endolls): a càrrec del Departament d'Educació, només als centres públics.
  Formació al professorat: a càrrec del Departament d'Educació.
  MC2. Modalitat Coexistència Llibre Digital - Llibre en paper (curs 2009-2010)
  En què consisteix?
  Professors i alumnes combinen l’ús dels llibres tradicionals i dels llibres de text digitals, tant a l’aula com a casa durant un temps, sense necessitat de comptar amb un ordinador personal per a cada alumne. Els alumnes fan els exercicis utilitzant els ordinadors familiars, si en tenen, els de l’aula d’informàtica o de la biblioteca del centre, o els de les biblioteques municipals.
  A partir del moment en què el centre consideri que és convenient es podrà procedir a implantar el model 1:1 ("1 alumne : 1 ordinador") i a substituir els manuals tradicionals pels manuals digitals.
  MCRQ
  Requisits previs per participar:
  Comptar a l’aula amb un equipament bàsic:
  Canó projector i ordinador associat
  Connexió a Internet
  Requisits durant la realització del desplegament exploratori:
  Comprometre’s a utilitzar les eines digitals en un 25% de les classes, és a dir, a impartir i a estudiar un mínim de 2 assignatures utilitzant llibres digitals, i a dedicar la majoria del temps a l'ús d'aquests recursos digitals.
  Comprometre’s a utilitzar els quaderns d’exercicis digitals.
  Comprometre’s a emplenar els qüestionaris d’avaluació per cada matèria del desplegament exploratori a final de cada mes.
  Comprometre’s a habilitar aules informàtiques o espais amb ordinadors connectats a Internet als quals puguin accedir els alumnes fora de l’horari de les classes, per poder realitzar els exercicis o consultar els seus llibres digitals.
  Finançament de materials, equipaments i infraestructures:
  Llibres de text digitals de Ciències Naturals, Tecnologia, Matemàtiques, Català, Castellà, Anglès i Ciències Socials: a càrrec del Departament d'Educació (canalitzat a través dels centres, que compraran les llicències aplicant a aquesta partida el pressupost per a reutilització).
  Internet: a càrrec del Departament d'Educació, només als centres públics i sols quan passin a modalitat 1x1 (s’ampliarà l’amplada de banda
  de setembrel’escola amb línies dedicades a les aules 1x1).
  Formació al professorat: a càrrec del Departament d'Educació.
  Canals
  de 2011)distribució d'ordinadors
  (view changes)
  2:31 pm

Wednesday, October 24

 1. 5:35 am
 2. page eduCAT1x1 edited {En revisió.png} Pàgines reposades com a informació de consulta a efectes històrics Acompanyam…
  {En revisió.png}
  Pàgines reposades com a informació de consulta a efectes històrics
  Acompanyament de docents (enllaç)

  (view changes)
  5:34 am
 3. page P1x1-Acompanyament edited {projecte1x1formacio_acompanyament.jpg} En revisió Benvingut i benvinguda a l'espai d'acompany…
  {projecte1x1formacio_acompanyament.jpg}
  En revisióBenvingut i benvinguda a l'espai d'acompanyament i formació per al professorat que participa en el Projecte EduCat 1x1. Aquesta secció està adreçada a informar sobre les activitats d'acompanyament i formació associada al projecte eduCAT1x1.
  Per tal que pugueu estar assabentats en tot moment dels canvis i les informacions rellevants, us recomanem encaridament que sindiqueu aquesta pàgina o que us doneu d'alta en l'espai del projecte per tal de poder rebre actualitzacions per correu electrònic.
  Tipologies d'acompanyament i de formació
  La formació i l'acompanyament al projecte EduCAT1x1 té diferents tipologies i diferents agents implicats.
  En la formació presencial, s'han establert diferents actuacions: una sessió de formació inicial adreçada als equips directius (setembre 2009) i una sessió d'acompanyament adreçada tots els docents participants en el projecte en la primera fase (novembre- desembre 2009). Els centres que s'incorporin al projecte rebran una formació específica, adreçada al grup de professors que lideri el projecte en el seu institut, a càrrec del Servei de Formació del Departament (tercer trimestre, 2010).
  També es contempla la possibilitat d'organitzar cursos específics en els centres que disposin d'aules ja adequades pel curs 2010-2011, durant la primera setmana de juliol.
  Des dels Serveis Educatius de Zona, s'oferirà també suport i acompanyament als centres educatius que participin en el projecte, centrat en la figura d'un assessor o assessora TAC que donarà suport a cada institut. La S.G. de Formació i Desenvolupament del Personal Docent ha organitzat formació específica per aquests assessors (gener, 2010 i març, 2010).
  Així mateix, els diferents Serveis Territorials establiran, en funció de la seva autonomia, activitats de formació específica en relació al projecte i dels centres participants existents en el seu territori.
  En la formació virtual s'ha prioritzat la inscripció dels docents participants en els cursos telemàtics que ofereix el Departament d'Educació.
  Així mateix, s'ha obert una xarxa virtual d'acompanyament per als docents dels centres que participen en el projecte, organitzat per matèries i temàtiques específiques del projecte com ara portàtils a l'aula, pissarres digitals interactives o usos del moodle a l'aula. També hi ha grups específics pels directors dels centres o pel pla pilot de primària.
  Els docents que s'incorporin al projecte el proper curs, podran fer un curs telemàtic (30 hores) destinat específicament a les necessitats derivades de la participació en el projecte (en preparació).
  Altres activitats de formació
  [[rss url="http://educat1x1.ning.com/events/event/feed?xn_auth=no"link="true" description="true"length="100" number="5" date="true"]]
  Formació virtual
  Cursos telemàtics
  Formació telemàtica amb la finalitat de donar suport als centres que han iniciat el projecte eduCAT1x1 el mes de gener o bé l'han d'iniciar el mes d'abril.
  Persones a qui s'adreça
  Professorat de centres de Secundària que han d’iniciar el projecte eduCAT1x1.
  Objectius
  Obtenir, avaluar i organitzar informació en formats digitals
  Comunicar-se i col·laborar en entorns digitals
  Actuar de forma responsable i segura en entorns digitals
  Aprendre a utilitzar l’EVEA com a eina d’organització de l’activitat didàctica
  Conèixer i fer servir les possibilitats de l’EVEA com a instrument d’organització de tasques col·lectives
  Integrar estratègies de treball a l’aula digital
  Donar pautes per a l’ús metodològic de la PDI a l’aula
  Elaborar aplicacions didàctiques per a la Pissarra Digital
  Conèixer els principals recursos educatius disponibles (propostes didàctiques, treballs per projectes...), especialment els produïts i compartits per docents i alumnat
  Continguts
  La gestió de l’aula digital
  L’entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge (EVEA)
  La pissarra digital interactiva
  Recursos digitals
  Estructura
  El curs és de 30 hores i s’estructura en 4 mòduls de 6 hores de formació i un projecte final de 6 hores.
  Cursos telemàtics en modalitat intensiva
  Persones a qui s'adreça
  Professorat de centres de Secundària que participen en el projecte eduCAT1x1 (Onada 1 i onada 4). Inscripció
  Objectius
  Obtenir, avaluar i organitzar informació en formats digitals
  Comunicar-se i col·laborar en entorns digitals
  Actuar de forma responsable i segura en entorns digitals
  Aprendre a utilitzar l’EVEA com a eina d’organització de l’activitat didàctica
  Conèixer i fer servir les possibilitats de l’EVEA com a instrument d’organització de tasques col·lectives
  Integrar estratègies de treball a l’aula digital
  Donar pautes per a l’ús metodològic de la PDI a l’aula
  Elaborar aplicacions didàctiques per a la Pissarra Digital
  Conèixer els principals recursos educatius disponibles (propostes didàctiques, treballs per projectes...), especialment els produïts i compartits per docents i alumnat
  Continguts
  La gestió de l’aula digital
  L’entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge (EVEA)
  La pissarra digital interactiva
  Recursos digitals
  Estructura
  El curs és de 30 hores i s’estructura en 4 mòduls de 6 hores de formació i un projecte final de 6 hores.
  Materials de formació
  Curs telemàtic
  Materials del curs telemàtic que té per finalitat oferir una formació bàsica per a tot el professorat que participarà en el projecte eduCAT1x1.
  S1X1 - Formació telemàtica específica eduCAT1x1
  Jornada tècnica
  El principal objectiu d'aquesta jornada és proporcionar un lloc de referència amb documentació bàsica sobre entorns d'aprenentatge 1×1 i en particular sobre l'estat d'implementació del projecte eduCAT1x1 durant el present curs escolar 2009-2010.
  Materials de la jornada tècnica
  Més informació
  Altres accions formatives dutes a terme:
  Formació presencial pels Serveis Educatius
  Curs adreçat als professionals dels Serveis Educatius que faran l'assessorament als centres 1x1.
  Objectius i continguts específics:
  - Estratègies per acompanyar a fer el canvi de forma significativa
  - Estratègies per ajudar el professorat a reelaborar les pròpies pràctiques analògiques des de la mirada del 1x1
  - Estratègies per ajudar el professorat a gestionar socialment l’aula digital
  - Estratègies per ajudar el professorat a generar de forma autònoma seqüències didàctiques des de la mirada competencial i amb recursos digitals
  - Eines i estratègies per al treball col•laboratiu intern (aula o centre digital) i extern (entre centres)
  El curs comprèn una formació presencial intensiva (30 hores) i una tutorització semipresencial (30 hores).
  Organitzat per la S.G. de Formació i Desenvolupament del Personal Docent
  Edició 1: Gener, 11 a 15 del 2010
  Lloc: Citilab
  Edició 2: Març, 1 a 5 del 2010
  Lloc: Citilab
  Edició 3: Juny, 14 a 18 del 2010
  Lloc: Citilab
  Vídeo amb imatges de la primera edició del curs
  Find more videos like this on Projecte eduCAT1x1
  Acompanyament presencial
  Primera Jornada d'acompanyament formatiu pels docents
  Primera jornada d'acompanyament formatiu pels docents participants es realitzarà duran el mes de novembre als diferents llocs del territori.
  Els objectius de la sessió seran:
  1. Explicar l'estat del projecte en cada territori.
  2. Oferir uns consells útils per a començar.
  3. Posar en contacte els docents de les mateixes matèries.
  4. Recollir de primera mà les necessitats inicials dels docents per matèries.
  5. Presentar l'espai d'acompanyament virtual i obrir-ne la inscripció.
  "Començar" Projecte EduCat1x1
  View more
  Calendari
  Sessió I - Dimecres - 4 novembre - IES Puig Castellar - Santa Coloma de Gramenet i Barcelona Comarques
  Sessió II - Dijous - 5 novembre - IES Can Peixauet - Santa Coloma de Gramenet i Barcelona Comarques
  Sessió III - Dimecres - 11 novembre - Tarragona
  Sessió IV - Divendres - 13 novembre - Maresme (Mataró)
  Sessió V - Dimecres - 18 novembre - Girona
  Sessió VI - Divendres - 20 novembre - Catalunya Central (Manresa)
  Sessió VII - Dimecres - 25 novembre - Barcelona Capital
  Sessió VIII - Dijous - 26 novembre - Vallès Occidental (Sant Quirze del Vallès)
  Sessió IX - Dimecres - 2 desembre - Baix Llobregat (Gava)
  Sessió X - Divendres - 4 desembre - Lleida
  + informació
  Fotografies
  Troba més fotos com aquesta a Projecte EDUCAT1x1
  Acompanyament virtual
  Espai virtual d'acompanyament i formació
  Espai d’acompanyament i formació semi-públic en relació amb el projecte, especialment adreçat als docents participants i les persones relacionades amb la formació i l’acompanyament, més enllà de la informació pública que ofereix aquesta wiki.
  La plataforma ofereix comunicació, espais d'aprenentatge i intercanvi entre iguals de materials, experiències, etc.
  Visit Projecte eduCAT1x1
  Aquesta xarxa només està adreçada als docents participants en el Project EduCAT 1x1, als quals recomanem la seva inscripció seguint els tres passos següents:
  1. Registrar-se amb un compte de correu electrònic.
  2. Accedir al compte de correu per a verificar-ne la propietat.
  3. Omplir el perfil personal de docent amb unes dades mínimes.
  Cal, doncs, registrar-se primer, abans de formar part del Projecte Educat 1x1.
  [[rss url="educat1x1.ning.com/notes/index/feed?type=featured&sort=updated&xn_auth=no"link="true" description="true"length="100" number="10"]]
  Pàgina: imae:P1x1-Acompanyament -- Darrera revisió: Oct 24, 2012 5:27 am
  {Prev.png} {Seg.png}

  (view changes)
  5:27 am
 4. page IMAE - Projectes en curs edited IMAE- Relació de projectes en curs: Línia "formal"/curricular {UR2.png} EduCAT 1x1…

  IMAE- Relació de projectes en curs:
  Línia "formal"/curricular {UR2.png}
  EduCAT 1x1 - Implantació del model 1:1 i el llibre digital {UR2.png}
  Pilot d'utilització del model 1:1 i llibre digital per a un nombre d'alumnes de Secundària en l'ordre de 10.000, distribuïts en 100 instituts per tot Catalunya, nombre suficient per a “entrenar” el model operatiu i generar informació de “feed-back” consistent i fiable.
  Prova de participació voluntària acordada amb docents, centres i associacions de pares.
  Els estudis de primer cicle de l'ESO, en totes les seves assignatures es fan seguint un model 1:1 en implantació pilot i règim “beta permanent” (correcció dels problemes i posta en marxa de les millores a mida que es van detectant / proposant).
  Educació per a la vida en un món connectat {UR2.png}
  Àrea transversal de formació en “bones pràctiques” per a millorar el rendiment personal i els hàbits de convivència en un món d’abast global, sense barreres i en el que és clau la contribució de les persones per a construir una intel·ligència i un coneixement col·lectius. Un món també, però, on les activitats d’interacció poden esdevenir una addicció, on la informació circula lliurement i sense control i on la identitat de les persones i les institucions pot difuminar-se o suplantar-se.
  Aquesta àrea és complementària al pilot d'utilització del model 1:1, assumint la tasca educativa en el context del pilot: joves en període de formació, que s’enfronten a un món obert en el que les barreres i els mecanismes de protecció i control “tecnològic” s’han demostrat totalment inútils.
  Línia "informal" / motivació - divulgació {UR2.png}
  Col·laboració amb el programa de TVC “Quèquicom”
  Cada setmana col·laborem en la preparació dels platós del programa Quèquicom. Des de la pluja d’idees fins a tenir un plató a punt fa falta la col·laboració de moltes persones. Nosaltres ajudem amb l’assessorament científic d’aquests platós.
  Concurs "Què pot fer la ciència per a la societat?"
  Aquest projecte es desenvolupa en forma de concurs on coneixerem el paper de la ciència en la societat contemporània des del punt de vista de la gent jove. Aquest concurs s'emmarca dins de l'ESOF 2010. Alumnes de secundària elaboraran els seus vídeos i rebran unes sessions de formació i seguiment per part de la FCRI i el Departament d'Educació.
  Col·laboració amb la Fundació de la Marató de TV3
  La FCRI col·labora amb tasques de Divulgació amb la Fundació de la Marató de TV3. El grup IMAE dins de la FCRI s'encarrega de l'elaboració de reportatges divulgatius sobre investigadors que han fet recerca gràcies als donatius obtinguts per la Marató de TV3. Enguany el reportatge és de dos dels investigadors que han fet recerca en Malalties Respiratòries (Marató del 2003). Aquest reportatge és el pilot d'un conjunt de reportatges que l'any vinent elaboraran estudiants de Comunicació Científica amb estudiants de Comunicació Audiovisual.
  “Canal Festa de la Ciència TV" 2009
  En el marc de la "Festa de la Ciència" que es celebra al Juny, organitzem l'activitat “Festa de la Ciència TV". Són dos canals de TV per Internet on s'emeten, en directe, reportatges sobre el que es fa a la Festa. Aquests reportatges els realitzen equips d'alumnes de secundària de les escoles o instituts de Barcelona. Els equips estan integrats per un realitzador, un presentador, un càmera i un productor.
  Els reportatges es fan utilitzant telèfons mòbils com a càmera. El sistema que es fa servir és Kyte.tv, una plataforma gratuïta que permet la definició de "canals". Si no s'està fent cap reportatge en directe, el canal emet els ja realitzats en mode carrousel. Quan es transmet un de nou, el reportatge en directe interromp l'emissió dels diferits.
  Al propi recinte de la Festa de la Ciència es munta una carpa amb una pantalla i un projector connectat a Internet on s'emeten els canals de la Festa per al públic que es vol asseure a veure-ho. Des de que es comença a emetre tot surt per Internet.
  Podeu veure els reportatges de l'edició Festa de la Ciència TV 2009 a: http://www.fcri.cat/festadelaciencia/ o a http://www.investigalainvestigacio.cat/FdlC09.html i el reportatge que va filmar l’Info-K (K33) emès el 15/06/09, que explica molt bé el format a:
  http://www.tv3.cat/pprogrames/infok/infkVideo.jsp?idint=1306149&titol=La Festa de la Ciència 202009
  Hospital de Sant Pau, projecte de Rehabilitació
  L'Hospital de Sant Pau, fins ara dedicat a la salut de les persones, comença una nova etapa en la que a més reunirà en el recinte institucions i iniciatives dedicades a l’àmbit de les ciències socials, i en concret promourà polítiques i projectes internacionals d’investigació, cooperació, innovació, desenvolupament, formació i divulgació. Les tecnologies de la informació i les comunicacions juguen aquí un paper important i és en aquest punt on IMAE i un grup de col·laboradors donen assessorament.
  “Investiga la Investigació" 2009
  Construcció col·laborativa de continguts multimèdia de divulgació. En l'experiència del 2008, varis grups de joves de Catalunya, sota la supervisió dels seus professors, van analitzar i explicar, en format de reportatge televisiu, la recerca de científics de prestigi internacional.
  Segona edició del format del 2008, centrat en les figures de les que es commemora aniversari el 2009: Charles Darwin, Galileu Galilei, Narcís Monturiol, Ildefons Cerdà i Louis Braille.
  El format està basat en la utilització de la metodologia periodística com eina per a l'estímul de la curiositat, la generació de continguts multimèdia com via per a forçar la síntesi i la concreció de les idees, la dispersió geogràfica dels equips per a forçar el treball en col•laboració entre grups i la utilització de la Internet com a font d'informació, eina de treball en equip i via per a la publicació dels treballs realitzats.
  Podeu veure article publicat sobre l'experiència a la revista "Learning Review" {Investiga la Investigación - LR #4-5.pdf} .
  "Canvia la història"
  Projecte amb dues línies d'activitat que són complementàries:
  1 Línia d'activitat per a estudiants universitaris:
  Equips mixtes integrats per:
  Estudiants universitaris d'història
  Estudiants de cinema, especialitat guions cinematogràfics
  Estudiants de comunicació multimèdia, experts en mons virtuals
  dissenyen escenes que suposadament haurien succeït en una determinada situació històrica: p.e. l' assassinat de Juli Cèsar per Brutus o el suicidi de Cleopatra, per posar exemples cinematogràfics (que no haurien d'ésser els únics).
  Les diferents escenes, que són com a petites representacions en determinats espais de l'escenari global on succeeix l'acció (la Roma del segle I DC, l'Egipte del segle I AC).
  Un tribunal d'experts avalua i jutja les millors representacions
  2 Línia d'activitat per a estudiants de secundària:
  Estudiants de secundària que participen en el "joc" són assignats a un determinat paper: (p.e. sommelier de la cort de Juli Cèsar o cambrera de la cort de Cleopatra). Cada personatge "operat" per un alumne té els seus drets d'accés a determinades escenes on passen coses.
  Cada participant ha de buscar altres personatges operats per humans i tractar d'establir aliances. No tothom ha de voler acceptar aliances amb qualsevol altre.
  Els equips així formats han d'intentar explicar-se què està passant, qui vol què, i decidir estratègies per a canviar la història: que Brutus no pugui o no vulgui matar a Cèsar o que Cleopatra no es vegi obligada a suïcidar-se.
  Un tribunal d'experts jutja les millors composicions de la situació i les millors estratègies
  “EduTV”
  Unificació de les plataformes vídeo per Internet actualment existents: “Edu3.cat” i “3 a la carta” en un sistema únic d’alt rendiment i facilitat d’accés. L'objectiu de la iniciativa és promocionar i facilitar l’accés en forma asíncrona i sota demanda a continguts multimèdia de divulgació (ciència, tecnologia i humanitats), servir d’ajuda a l’aprenentatge individual i a l’activitat docent i, a la vegada, ésser la base per a la promoció d’activitats participatives de col•laboració en la construcció de continguts.
  “QuèQuiEnginy”
  Construcció col•laborativa de continguts multimèdia de divulgació en el marc del programa EnginyCat de promoció de les vocacions tecnològiques.
  Resposta a experiments-repte plantejats des del programa de divulgació del Canal 33 de la TVC “QuèQuiCom”. Des del programa es proposa un tema que s'ha d'explicar amb una demostració o experiment, els/les estudiants que volen participar pensen com ho farien i munten la demostració o l'experiment amb l’ajuda de professors, companys o pares, ho filmen amb el seu mòbil o una càmera i pugen el vídeo al servidor de vídeos del programa. Un jurat constituït també per professors i alumnes, selecciona el millor vídeo i els autors tenen reconeixement i compensació.
  “Global Knowledge Club”
  Xarxa social per a la difusió col•laborativa de continguts de divulgació en un entorn pan-europeu. Plataforma de recomanació i adaptació de continguts de divulgació de la ciència, la tècnica i les humanitats. Projecte en col•laboració amb l’organització EuroScience de la Comunitat.
  Els continguts de divulgació generats amb pressupostos públics en qualsevol dels països de la Unió Europea, fets accessibles a docents i alumnes dels demés membres de la Unió mitjançant treball col•laboratiu.
  Participació de la comunitat científica, la comunitat docent i el públic general (professionals, estudiants, ... ) en les tasques d’identificar, valorar i adaptar (transcripció, traducció, subtitulat) els continguts multimèdia de divulgació de la ciència, la tecnologia i les humanitats.
  La primera fase consistirà en l’adaptació dels continguts de divulgació produïts a Catalunya per a la seva utilització en les demés CCAA de l’Estat Espanyol i en els països de l’Amèrica Llatina.
  {En revisió.png}
  (view changes)
  5:24 am
 5. page Benvinguda edited Benvingut/benvinguda a l’”espai de coneixement” del Grup d’Innovació Oberta del Departament d’Ed…

  Benvingut/benvinguda a l’”espai de coneixement” del Grup d’Innovació Oberta del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (GIODE).
  Aquest és un espai “Wiki” per a recollir les idees en referència als projectes del Grup d'Innovació Oberta {UR2.png} del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, iniciatives d’innovació alternatives o complementàries als projectes que el Departament realitza amb els seus propis recursos, fetes en règim d’”innovació oberta”.
  El Grup està gestionat pel Programa d’Innovació en Metodologies d’Aprenentatge i Ensenyament (IMAE) de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI).
  L’espai és obert públicament per a lectura.
  Per a fer comentaris hi ha dues vies: donar-se d’alta com a usuari de la plataforma WikiSpaces i fer servir l’apartat “discussion”, que hi ha associat a cada pàgina, o enviar un e-mail a l’adreça de correu giode@fcri.cat.
  Per a poder modificar el contingut de les pàgines de l’espai cal formar part del Grup com a col·laborador, acceptant una invitació feta per l'organització o demanant ésser acceptat com a membre de l’espai mitjançant l'enllaç "Join this Wiki", al marge esquerre d'aquesta pantalla.
  Informació d'ajut per a treballar amb aquest espai de coneixement la pots trobar aquí {UR2.png}
  Nota: Com veus, aquesta plataforma d’espais de coneixement (espais “wiki”), que és pública i gratuïta, té la seva interfície d’usuari en anglès.
  Això no ha de representar cap problema especial per a una comunitat com la nostra, que ha de tendir a ésser trilingüe, ans al contrari, podria ésser vist com una forma d’agafar pràctica en anglès.
  Malgrat això, i a fi de facilitar l’accés a altres col•lectius i promocionar l’ús de la nostra llegua, la estem traduint al català i la traducció es fa en forma col•laborativa. Si vols participar en aquesta tasca comuna, envia un e-mail dient-ho a imae@fcri.cat
  {En revisió.png}
  (view changes)
  5:23 am
 6. page home edited Us donem la benvinguda a l'Espai de coneixement del Programa IMAE - Innovació en Metodologies d…

  Us donem la benvinguda a l'Espai de coneixement del Programa IMAE
  - Innovació en Metodologies de l'Aprenentatge i l'Ensenyament -
  IMAE és el programa que posa en pràctica metodologies d'Innovació Oberta (Open Innovation) i està enfocat específicament als processos educatius i a la divulgació de la ciència, la tecnologia i les humanitats.
  {qqc+tv3.png}
  Assessorament científic del programa Quèquicom de la Televisió de Catalunya.
  Blog del programa
  Coordinació del nou format experimental, "Quèquicom Respon".
  {Educat1x1_Logo.png}
  Desplegament exploratori del model 1:1 i els llibres de text en format digital.
  Des del 30/6/2011 el programa IMAE s'ha desvinculat de la gestió del projecte eduCAT1x1 que ha estat totalment transferit als tècnics del Departament d'Educació.
  Les informacions que apareixeran en aquest espai de coneixement estaran enfocades a explicar els plantejaments, desenvolupament i avaluacions del projecte, a efectes purament històrics.
  L'experiència de l'eduCAT1x1:
  - Presentacions, ponències i articles sobre el projecte.
  - Avaluacions del projecte fetes per entitats independents
  - Veure els vídeos del projecte.
  - Veure altres 1x1 al món.
  ...
  {logo_esof_2010.jpg}
  Què pot fer la ciència per la societat?
  Iniciativa per a les escoles de secundària. Els alumnes havien de preparar vídeos de 3 minuts i concursaven per anar a Torí, a l'ESOF 2010.
  Podeu visitar la wiki específica del projecte.
  Altres projectes d'IMAE
  Informació general
  Educació per a la vida en un món connectat
  Investiga la Investigació
  EduTV
  QuequiEnginy
  Canvia la Història
  Global Knowledge Club
  {logo_fundacio.gif}
  Projecte "Divulga la Recerca de la Marató". Reportatges televisius sobre la recerca feta pels investigadors que han rebut finançament de la Marató de TV3, realitzats en col·laboració per alumnes de Comunicació Científica i de Comunicació Àudiovisual.
  {bannerFdlC.jpg}
  Iniciativa en col·laboració amb ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) i el Consorci d'Educació de Barcelona. Més informació.
  {Signatura-BC-web.jpg} {consorci-web.jpg}
  {logo_sant_pau.gif}
  Col·laboració amb el Projecte de rehabilitació i reutilització de l'Hospital de Sant Pau.
  L'hospital, que ha estat un segle dedicat a atendre la salut de les persones, serà ara la llar d'organitzacions dedicades a atendre la salut de la societat.
  .
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  Més informació dels projectes d'IMAE.
  Pàgina: imae:home -- Darrera revisió: Oct 24, 2012 5:35 am
  {En revisió.png}
  (view changes)
  5:22 am

More